Some tricks with 'rename' utility, aka Bulk rename